ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 2 stycznia 2023 r. Wiele promocji i rabatów!

Wychowawców wypoczynku

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

==> POBIERZ TUTAJ

Proszę pobrać oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następnie odesłać go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje dotyczące kursów:
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna ul. Poznańska 1 Nysa

 • Justyna Siwek
 • 77 435 12 54 wew. 26
 • 721 860 739
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs  na wychowawcę wypoczynku

Program kursu realizowany jest zgodnie  z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629).


Wymagania:

Art. 92p. 2.

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
1) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;

2) ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

ust. 1 pkt 1–3:

1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
2) ukończyła 18 lat;
3) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Oferta:

         Proponujemy Państwu kurs weekendowy, zajęcia odbywają się w ciągu 2 weekendów. Egzamin odbywa się również w dzień weekendowy. Możliwe są też kursy zorganizowane w dni robocze.

         Zajęcia z kursu organizowane są przez cały rok. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie odpowiedniej grupy uczestników.

 

Cena kursu: 300 zł

 

Opis kursu:

         Kurs trwa 36 godzin lekcyjnych. W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach z różnej tematyki, między innymi:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • i wiele innych ciekawych zagadnień.

 

         Kurs kończy się egzaminem nadającym uprawnienia państwowe. Egzamin składa się z krótkiego testu oraz z prac plastycznych, które przygotowują Państwo na zajęciach praktyczno-technicznych. Już w dniu egzaminu otrzymują Państwo Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu na wychowawcę wypoczynku, które jest ważne bezterminowo. Druki zaświadczeń o ukończeniu kursu są zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i są ważne zarówno w kraju jak i na terenie całej Unii Europejskiej.
         Ukończenie kursu wychowawców wypoczynku daje prawo do wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.

 

Program kursu na wychowawcę wypoczynku:

Lp.                                  Temat

  Liczba

 godzin

   Formy   realizacji

1.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) koordynacyjna rola władz oświatowych

2) obowiązujące przepisy

      2     wykład

3) elementy psychologii   rozwojowej i wychowawczej z   uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami   edukacyjnymi, w tym wynikającymi z   niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

      2

wykład

i zajęcia
praktyczne

2.

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

1) rada wychowawców

2) grupa jako zespół wychowawczy

3) organizacja i rozkład dnia

4) regulamin uczestnika wypoczynku

      2     wykład
   i zajęcia
  praktyczne

3.

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

1) opracowanie planu wychowawczego grupy

2) dokumentacja wychowawcy

3) obowiązki wychowawcy grupy

4) metody i formy realizacji planów wychowawczych

      4     wykład
   i zajęcia
  praktyczne

4.

Ruch i rekreacja:

1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego

2) metody nauki technik pływania

      1     wykład

3) gry i zabawy ruchowe

4) gry zespołowe

5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka

6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego

i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

      4

    zajęcia

 praktyczne

5.

Turystyka i krajoznawstwo:

1) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku

2) organizacja wycieczek

3) organizacja biwaków

4)gry terenowe

      4    wykład
  i zajęcia
 praktyczne

6.

Zajęcia kulturalno-oświatowe:

1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych

2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich

3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia

4) prowadzenie kroniki

5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk

6) gry i zabawy świetlicowe

7) konkursy, wystawy, dyskusje

8)śpiew, muzyka, plastyka itp.

      5     wykład
   i zajęcia
  praktyczne

7.

Zajęcia praktyczno-techniczne:

1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych

2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych

3) prace dekoracyjne i zdobnicze

4) indywidualne zainteresowania uczestników

5) rozwój zainteresowań uczestników

      2     wykład
   i zajęcia
  praktyczne

8.

Prace społecznie użyteczne:

1) cele i zadania prac społecznie użytecznych

2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat

3) prace w zakresie samoobsługi

4) prace na rzecz miejsca wypoczynku

5) prace na rzecz środowiska

      2     wykład
   i zajęcia
 praktyczne

9.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

      4     wykład
   i zajęcia
  praktyczne
3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)      4      zajęcia
  praktyczne
10. Razem     36  
w tym:     25

wykład

i zajęcia

praktyczne

     3    wykład
     8

zajęcia

praktyczne

  Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu    

 

 


Zezwolenia:
Kurs na wychowawcę wypoczynku organizujemy na podstawie zgody Opolskiego Kuratorium Oświaty - WRE.5632.1.2023

ZGODA OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK 2023 TUTAJ

 

Informacje:
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna ul. Poznańska 1 Nysa

 • Justyna Siwek
 • 77 435 12 54 wew. 26
 • 721 860 739
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum

zobacz...

 

         
Wynajem sal
       

zobacz...

 

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...

Our website is protected by DMC Firewall!