ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 2 stycznia 2023 r. Wiele promocji i rabatów!

Kierowników wypoczynku

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

==> POBIERZ TUTAJ

Proszę pobrać oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następnie odesłać go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące kursów:
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna ul. Poznańska 1 Nysa

 • Justyna Siwek
 • 77 435 12 54 wew. 26
 • 721 860 739
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kurs na kierownika wypoczynku

 

Program kursu realizowany jest zgodnie  z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629).

 

Art. 92p. 1. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:
1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
2) ukończyła 18 lat;
3) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
5) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

 

 

Oferta:   

 • Proponujemy Państwu kurs weekendowy.
 • Zajęcia z kursu organizowane są przez cały rok. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie odpowiedniej grupy uczestników.

 

Cena kursu: 180 zł


Opis kursu:

     Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych. W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach z różnej tematyki, między innymi:
 • Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku,
 • Organizacja pracy kierownika placówki,
 • Współpraca z kadrą w placówce,
 • Prowadzenie dokumentacji w placówce wypoczynku,
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 • i wiele innych ciekawych zagadnień.

 

     Już w dniu zakończenia zajęć otrzymują Państwo Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu na kierownika wypoczynku, które jest ważne bezterminowo. Druki zaświadczeń o ukończeniu kursu są zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i są ważne zarówno w kraju jak i na terenie całej Unii Europejskiej.
     Ukończenie kursu kierowników wypoczynku daje prawo do wykonywania zawodu, jako kierownik wypoczynku na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.Program kursu na kierownika wypoczynku

l.p.

Temat

Liczba godzin

Forma realizacji

1.

Planowanie pracy wychowawczej

1

Wykład i zajęcia praktyczne

2.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

- podział na grupy

- wybór samorządu

- rada kolonii - obozu

- rozkład dnia

- rada wychowawców

1

Wykład i zajęcia praktyczne

3.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:

- zdrowia i higieny

- przejazdu na miejsce wypoczynku

- trwania wypoczynku

- przeciwpożarowym

- korzystania z obszarów wodnych

- poruszania się po drogach

- wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)

- norm żywienia

- zasad obsługi urządzeń elektrycznych

- zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

3

Wykład i zajęcia praktyczne

- pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

3

Zajęcia praktyczne

4.

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

1

Wykład i zajęcia praktyczne

5.

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

(przepisy obowiązujące)

1

Wykład

 

Razem

10

 
 

 W tym:

6

 

 

 

1

 

3

Wykład i zajęcia praktyczne

 

Wykład

 

Zajęcia praktyczne

 

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

   

 


Zezwolenia:

Kurs na wychowawcę wypoczynku organizujemy na podstawie zgody Opolskiego Kuratorium Oświaty - WRE.5632.1.2023

ZGODA OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK 2023 TUTAJ

 

Informacje:
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna ul. Poznańska 1 Nysa
 • Justyna Siwek
 • 77 435 12 54 wew. 26
 • 721 860 739
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum

zobacz...

 

         
Wynajem sal
       

zobacz...

 

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...

Our website is protected by DMC Firewall!